× [Bild]

Dalby kyrka

Besöksupplevelse Sevärdhet
ca. 3 timmar
Fri entré (160) 25 min.
Lund C
Dalby busstn
Dalby kyrka , som började byggas år 1060 i slutet av vikingatiden, är Nordens äldsta bevarade kyrka. Dess historia är intimt förknippad med Lunds vikingatida och medeltida historia. Först var den biskopskyrka för ett eget stift som bildades som en följd av en kyrkopolitisk maktkamp mellan den danska kronan och ärkebiskopssätet i Hamburg-Bremen. Senare under medeltiden som klosterkyrka med kaniker som följde de augustinska klosteridéerna, och som ingick i ett brödraskap med Allhelgonaklostret i Lund och Sankt Laurentius kaniksamfund vid Lunds domkyrka. Vill man uppleva Lunds vikingatida och medeltida historia så blir det inte komplett utan ett besök i Dalby kyrka också. Kyrkan är öppen dagligen. För aktuella öppettider, se kyrkans webbplats.

Dalby kyrka

Dalby kyrkas och Dalby klosters historia är väldigt komplex så det är svårt för en besöksguide som den här att ge en rättvis bild av dess intressanta historia. Samtidigt är den historiska kontexten viktig för att förstå den roll som Dalby kyrka spelat för Lunds historia.

Någon gång under vikingatiden på tusentalet anlades en kungsgård där Dalby kyrka finns nu. Hur den kungsgården såg ut eller mer exakt när den anlades vet man inte. Den kungsgården ska inte förväxlas med den Dalby kungsgård som nu finns vid Dalby kyrka.

Dalby kyrkas historia Dalby kyrkas utseende vid olika tider i historien. Under tusentalet tillhörde Danmark den kyrkoprovins vars ärkebiskopssäte fanns i Hamburg-Bremen. Vikingatågen under kung Svend Tveskægs och hans son kung Knut den Stores tid under första halvan av tusentalet, gjorde att Lund kom att bli en anglosaxiskt präglad stad, med engelska biskopar som företrädde anglosaxisk istället för tysk mission. Det, och den danska kungamaktens ambition att bryta sig loss från Hamburg-Bremen och bilda en egen fristående dansk kyrkoprovins, orsakade långvarig konflikt och kyrkopolitisk maktkamp med det tyska ärkebiskopssätet.

När kung Svend Estridsen inte lyckades få påvens tillstånd att bilda en dansk kyrkoprovins på 1050-talet, efter häftiga protester från ärkebiskopssätet i Hamburg-Bremen, började han i stället samarbeta med dem. Tillsammans skapade de fler stift i Danmark, och Skåne delades in i två stift år 1059. Ett med Lund som biskopssäte, med engelsmannen Henrik som företrädde anglosaxisk mission som biskop, och ett i Dalby med biskopen Egino som företrädde tysk mission. På så sätt tillgodosåg han både de tyska och de engelska kyrkointressena. Medan Henrik fick Drotten i Lund som sin biskopskyrka, som på så sätt blev Lunds första domkyrka, så fick Egino ta den dåvarande kungsgården i Dalby i besittning och påbörja bygget av en biskopskyrka där. På så sätt kom Dalby kyrka att börja byggas omkring år 1060.

Äldsta murarna i Dalby kyrka Högt upp i mittskeppet finns än idag en del av kyrkans äldsta murar bevarade.

Dalbys tid som biskopssäte blev dock kort. 1066 eller 1067 dog Henrik och då slogs de två skånska stiften samman och Egino blev biskop med Lund som biskopssäte. Därefter blev Dalby kyrka klosterkyrka för kaniker som följde de augustinska klosteridéerna. De ingick tidigt i ett brödraskap med benediktinmunkarna vid Allhelgonaklostret i Lund och bröderna inom Sankt Larurentius kaniksamfund vid Lunds domkyrka. Denna brödraskapsförbindelse förnyades i en skriftlig källa från 1136. Dalby kyrka hade fortsatt starkt stöd hos de danska kungarna efter Svend Estridsen, och bl.a. begravdes kung Harald Hen i Dalby kyrka efter sin död den 17 april år 1080. Dalby kyrka fortsatte vara klosterkyrka fram till reformationen av den danska kyrkan 1536, ett kloster som kom att bygga upp stora rikedomar.

Sedan reformationen har Dalby kyrka varit en församlingskyrka utan klosterverksamhet. Vid Dalby kungsgård bedrevs det stuteri, dvs. avel av hästar, från 1600-talet. Först åt den danske kungen, och sedan åt den svenske kungen när Skåne blivit en del av Sverige. Dram till i början av 1800-talet tillhörde stuteriet kavalleriet innan det flyttades till Flyinge kungsgård.

Långhuset i Dalby kyrka

Tidigare hade kyrkan två sidoskepp men numera finns bara det södra sidoskeppet kvar.

Södra sidoskeppet i Dalby kyrka Platsen för Dalby kyrkas norra sidoskepp
Det södra sidoskeppet. Det norra sidoskeppet finns inte kvar längre.
Orgelläktaren i Dalby kyrka
Där orgelläktaren finns nu fanns troligtvis en kunglig gallerivåning ursprungligen.
Platsen för den kungliga palatsbyggnaden vid Dalby kyrka
Här på kyrkans västra sida har det hittats arkeologiska lämningar som tyder på att det har funnits en kunglig palatsbyggnad där med invändig atriumgård. Från den kunde kungen komma in till den kungliga gallerivåningen genom en numera igenmurad port i kyrkans västra mur.
Platsen för Dalby kyrkas medeltida kor Platsen för Dalby kyrkas medeltida absid
Under medeltiden när kyrkan hade ett kor med absid så var den dubbelt så lång. På östra sidan av kyrkan har murar som hittats under arkeologiska undersökningar markerats med gräsytor. Ett kors visar var kyrkans absid slutade.
Kryptan i Dalby kyrka
Kyrkans vackra krypta.
Brunnen i Dalby kyrkas krypta Dopfunten i Dalby kyrka
Brunnen i kryptan. Kyrkans dopfunt.
Dalby kyrkas kungliga beskyddare Skulptur av Dalby kyrkas biskop Egino
Minnestavla för kyrkans beskyddare, kungarna Svend Estridsen, Harald Hen och Knut den Helige. Figur som föreställer kyrkans förste och ende biskop Egino.
Dalby kyrkas klostergård
Dalby kloster bestod av tre klosterlängor runt en klostergård, sammanbyggda med kyrkans norra sidoskepp. Bara den västra klosterlängan finns kvar idag.