× [Bild]

Dalby Söderskog

Besöksupplevelse Sevärdhet
ca. 4 timmar
(159) 24 min.
Lund C
Dalby Söderskog
Den 37 hektar stora nationalparken Dalby Söderskog , ca. 10 km öster om Lund, är Sveriges minsta nationalpark, men också en av de äldsta, bildad 1918. Dalby Söderskog är som vackrast under våren då marken täcks av vitsippor, gulsippor och röd nunneört, men är också en vacker sevärdhet under sommaren med tät grönska, och som ett kargt skogslandskap under vintern. Döda träd lämnas kvar där de fallit vilket kan ge ett intryck av urskog, men det var under lång tid betesmark i en glest bevuxen ekskog som tillhörde Dalby kloster under medeltiden.

Lummig skog i Dalby Söderskog Lummig sommargrönska i Dalby Söderskog.

Kartan nedan visar hur området i Dalby Söderskog ser ut och var det finns parkeringsplats. I området finns en 600 meter lång gångväg som är framkomlig med rullstol eller barnvagn. En sak som är viktig att tänka på är att det finns begränsningar i allemansrätten i Dalby Söderskog eftersom det är en nationalpark. Bl.a. får man inte elda på annat än anvisade platser, inte tälta, cykla eller rida inom området, och hundar måste vara kopplade hela tiden.

Karta över Dalby söderskog

Busshållplatsen för bussen från Lund finns ca. 150 meter från gångvägen in i Dalby Söderskog. Där finns det också toalett och parkeringsplats för den som kommer med egen bil. Om man vill så kan man besöka Dalby kyrka också innan man åker tillbaka till Lund. Då är det 1,5 km att gå till kyrkan vilket tar ca. 20 minuter. Köper man en 24-timmarsbiljett för bussresan (läs mer om det på vår reseinformation) kan man åka vidare med linje 159 till "Dalby busstn", vilket tar 19 minuter eftersom bussen kör en omväg.

Ingången till Dalby söderskog Till vänster i bilden finns gångvägen in i Dalby Söderskog. Till vänster utanför bilden finns toalett.

På nordöstra sidan av Dalby Söderskog finns ett öppet område som betas av hästar och kor, och nordöst om det finns ett skogsområde. Det öppna området och skogsområdet utgör ett 72 hektar stort naturreservat som bildades 1979, och som kallas för Dalby Norreskog: Man kan utöka sitt besök i Dalby Söderskog med en lite längre promenad i det området också. Hela området för Dalby Söderskog och Dalby Norreskog är ett historiskt sammanhängande område som brukar kallas för Dalby hage.

Karta över Dalby hage Dalby hage med Dalby Söderskog i söder och området för naturreservatet Dalby Norreskog norr om det. Det ljust skuggade området längst ner i bilden visar området för den förmodade jaktparken. I södra delen av Dalby Söderskog finns ett 18 hektar stort område som omgavs av en 1 650 meter lång jordvall med en yttre vallgrav. Det var troligen en kunglig jaktpark som anlades under första halvan av tusentalet med liknande jaktparker i det dåtida England som förebild.

Från slutet av tusentalet fram till reformationen av den danska kyrkan 1536, användes Dalby hage under nästan 500 år som betesmark. Det tillhörde då Dalby kloster vid Dalby kyrka, och området var troligen en gles ekskog. Efter reformationen upphörde marken att användas som betesmark och började växa igen, framför allt med hasselbuskage. I början av 1600-talet inrättade den danske kungen Christian IV ett stuteri, dvs. avel av hästar, vid Dalby kungsgård. I samband med det beordrades att området skulle gallras för att användas som betesmark igen. Skogsområdet Skrylleskogen nordöst om Dalby hage, som numera är ett friluftsområde, var också en del av det område som användes på den tiden.

Efter att Skåne blivit en del av Sverige 1658 beslutade kung Karl X att driva vidare stuteriet vid Dalby kungsgård, men det utökades till att omfatta Flyinge kungsgård också. Det ledde att Dalby hage började betas igen. I samband med skånska kriget på 1670-talet förföll stuteriet och lades ner helt 1703. Stuteriet återupptogs under kavalleriets ledning 1731 och området betades under ytterligare några år. I början av 1800-talet flyttades stuteriet till Flyinge kungsgård, och Dalby kungsgård upphörde då helt att vara stuteri. Det som en gång var betad mark i en gles ekskog har nu blivit till tät skog där bok, alm och ask har tagit över. De äldsta ekarna som finns kvar är från första halvan av 1700-talet.

Den rika växtligheten i Dalby Söderskog beror på att det är gott om kalk i marken. Det visar sig bl.a. genom en mängd olika slags blommor under våren innan löven på träden har slagit ut och lägger marken i skugga. Marken i Dalby Norreskog är betydligt magrare och mindre näringsrik än i Dalby Söderskog. Det ser man genom de skillnader som finns i skogarnas växtlighet.

Dalby söderskog Rastplats i Dalby söderskog
Bänkar i Dalby söderskog Dött träd i Dalby söderskog
Vacker blomma i Dalby söderskog Vacker trädsvamp i Dalby söderskog