× [Bild]

Trelleborgen i Lund

Besöksupplevelse Sevärdhet
ca. ½ timme
Lund anlades för mer än tusen år sedan genom att ett stort stadsområde delades in i kvarter med tomter och gator med hjälp av geometriska metoder, som gjorde att kvarteren och gatorna fick säregna och lite krokiga former. Under 1600-talet ersattes de medeltida stadsplanerna i de flesta svenska städerna med rätvinkliga stadskvarter och raka, breda gator, men det hände aldrig i Lund. Det gör att det vikingatida gatunätet finns kvar än idag med gator som är mer än tusen år gamla. Det finns dock två gator som avviker från formen hos alla de andra genom att de bildar en nästan perfekt halvcirkel, vilket indikerar att något måste ha varit i vägen när de gatorna drogs fram. Något som gjorde att de fick dras runt det som var i vägen och på så sätt bildades den halvcirkel man kan se än idag. Det finns en del som tyder på att det som var i vägen var en rund cirkelborg.

Kungsgatan och Kiliansgatan i Lund runt området där det fanns en trelleborg

Det sista kapitlet i boken "Vägar mot Lund", som kom ut 2018, beskriver hur geometriska metoder kan använts när stadsområdet i Lund anlades. Kvarteret Svartbröder söder om Kungsgatan, som fortsätter som Kiliansgatan, har en unik form som avviker från formen hos alla de andra kvarteren. Boken säger att det verkar som om något var i vägen som gjorde att gatorna behövde dras runt kvarteret så att de bildar en nästan perfekt halvcirkel. I kvarteret Svartbröder och upp mot domkyrkoområdet finns dessutom Lunds äldsta arkeologiska kulturlager.

Den halvcirkelformade gatusträckningen har dock uppmärksammats mycket tidigare än så. I samband med ett internationellt möte 2002 om vikingatiden uppmärksammades gatusträckningen av en dansk arkeolog som menade att det skulle kunna vara orsakat av att det legat en cirkelformad s.k. trelleborg i kvarteret Svartbröder. Något som är gemensamt för flera av de trelleborgar som har hittats är att det funnits en kyrka helgad åt Sankt Clemens i närheten av trelleborgen. Här i Lund har det också funnits en kyrka helgad åt Sankt Clemens, bara omkring 150 meter nordväst om den förmodade trelleborgen. Kyrkan fanns i sydvästra hörnet av det område som tillhörde kungsgården fram till 1375, och Clemenskyrkor har även i många andra fall kunnat kopplas till kungsgårdar.

Kungsgatan i Lund Kungsgatan i Lund som fortsätter som Kiliansgatan längre bort i bilden och bildar en halvcirkel.

Hela Lunds stadsområde ligger i en lång sluttning ner mot Höje å i söder, men topografiska studier har visat att det fanns en platå i terrängen där kvarteret Svartbröder finns på östra sidan av det Stortorget, där det förmodas ha funnits en trelleborg. Eftersom det saknas arkeologiska fynd av trelleborgen går det inte säga säkert hur den har sett ut. Det byggdes trelleborgar på många platser i Danmark under Harald Blåtands tid, även på flera platser i Skåne. De fungerade som garnisoner för vikingar i betydelsen soldater eller krigare. Om trelleborgen här i Lund såg ut som andra jämförbara trelleborgar så bör den haft en diameter på omkring 150 till 160 meter. I jämförbara trelleborgar av den storleken fanns det två huvudgator som korsades i mitten av borgen. I vardera cirkelns kvadranter fanns det fyra stora långhus placerade så att de bildade gårdar. De var så stora att vart och ett av dem lätt rymde mer än 50 vikingar. Det betyder då att trelleborgen här i Lund rymde omkring ett tusen vikingar. Trelleborgarna omgavs dessutom ofta av en yttre vallgrav.

Karta över hur trelleborgen i Lund kan ha sett ut Karta över hur trelleborgen kan ha sett ut i kvarteret Svartbörder på östra sidan av Stortorget i Lund.

Tidigare har det hittats oväntade spår av gamla bäckflöden på två platser längs med Kiliansgatan. Med det man vet nu kan de sättas i samband med den förmodade trelleborgen. En av de platserna syns i den dåvarande stadsantikvarien Ragnar Blomqvist karta från 1930 över de arkeologiska undersökningarna av dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena, eller Svartbrödraklostret som det brukar kallas.

Karta över arkeologiska lämningar av Svartbrödraklostret i Lund, upprättada av Ragnar Blomqvist Karta över arkeologiska lämningar av Svartbrödraklostret i Lund. Som man ser i kartan så har Ragnar Blomqvist lagt in ett lite cirkelformat bäckflöde som hittades längs med Kiliansgatan på sydvästra sidan av lämningarna efter Svartbrödraklostret. Med det man vet numera ligger det nära till hands att anta att det bäckflödet skulle kunna vara rester av en vallgrav runt den förmodade trelleborgen.

Det finns alltså flera konkreta spår som pekar på att det kan ha funnits en trelleborg i kvarteret Svartbröder, men fram tills boken "Vikingakungens guldskatt" publicerades sommaren 2021, så var det ändå ganska osäkert. I den boken publicerades innehållet från handskriften eller krönikan "Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum" från 900-talet, och som skrevs av prästen Avico som levde nära Harald Blåtand under många år. I samband med att bl.a. Lund attackerades av den norske jarlen år 974, vilket gjorde att Harald Blåtands yngre bror Toke Gormsson byggde en kyrka i Lund som vi kallar för Toke Gormssons kyrka, nämns en borg byggd på platsen för de döda i staden Luntarumn. Det är numera det äldsta omnämnandet som finns av staden Lund och som dessutom säger att det fanns en borg där.

Med denna nya information vet man att trelleborgen i Lund måste ha byggts tidigast år 964 och senast år 974, eftersom det nämns att den fanns då. Syftet med trelleborgen var sannolikt att kunna ta kontroll över den stora vikingastaden som fanns i Uppåkra, på samma sätt som man byggde en trelleborg vid Borgeby för att kunna ta kontroll över den stora handelsplatsen som fanns vid Löddeköpinge på den tiden. Därmed bör trelleborgen i Lund ha byggts ganska snart efter att de sydvästra delarna av Skåne och Uppåkra erövrades år 964. Kyrkan Sankt Clemens byggdes troligen också vid den tiden som en träkyrka, kanske redan innan trelleborgen byggdes. Därmed var Sankt Clemens Lunds första kyrka och kanske den första kristna kyrkan i Skåne.

Harald Blåtands trelleborgar runt om i det dåtida Danmark försvann vid tiden för Harald Blåtands död, vilket var hösten 985. År 986 blev Svend Tveskæg ny kung i Danmark. Eftersom trelleborgen troligen var i vägen när Kungsgatan, som fortsätter som Kiliansgatan, anlades, så betyder det att de gatorna måste ha dragits fram tidigast år 964 och senast omkring 985-986. Det innebär att de gatorna är mer än tusen år gamla och utgör en bra datering för när stadsområdet i Lund anlades.

Kiliansgatan i Lund Kiliansgatan i Lund som bildar en halvcirkel tillsammans med Kungsgatan.